Ansökan till Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond har som syfte att genom stöd till vetenskaplig forskning inom i första hand cancersjukdomar och omvårdnad medverka till en god vård och behandling i Jämtlands län.

Fonden skall även främja utbildning samt spridande av kunskap om forskningsresultat inom i första hand cancersjukdomar och omvårdnad. Det är därför möjligt att söka medel för utbildningar, kurser, studieresor, konferenser etc.– det viktiga är att det man söker för kommer patienterna inom länet(regionen) till godo. Kostnader som normalt sätt ingår i en arbetsgivares skyldigheter t.ex. SK-kurser för ST-läkare brukar fonden inte bevilja medel för.

Vid ansökan om forskning stöder vi helst patientnära – klinisk forskning. Fonden kan ge starthjälp till t.ex. etikansökan, startprojekt, viss utrustning, tid för projektplanering.  Från 2018 finns även vissa möjligheter att söka medel för inkomstbortfall / forskningstid.

Villkor/regler

Ansökan kan från år 2019 bara göras digitalt via hemsidan och vid fyra fasta ansökningstillfällen per år: 15 jan, 15 april, 15 augusti och 15 nov. Angiv om utbetalning önskas först nästkommande år så ej stipendiet riskerar  att försvinna i Region JH:s årsbokslut. Fonden godkänner inte ansökningar som kommer in i efterhand, dvs efter att aktiviteten som ansökan gäller har startats eller genomförts.

Styrelsen fattar beslut om ansökan ca 2 veckor efter dessa datum. Beslut meddelas sökande och närmsta chef. Beviljade stipendier redovisas även på hemsidan.

Ansökan bedöms mot fondens egna stadgar och regelverket för alla fonder med 90-konton, se www.insamlingskontroll.se.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Om du inte förstår hur du ska fylla i din ansökan – kontakta din närmsta chef eller någon i fondens styrelse – kontaktuppgifter på hemsidan.

Den som söker medel från fonden måste arbeta minst i 25 % i aktiv vård med patienter.

Fonden kräver också en för lekmän begriplig skriftlig rapport på 1-2 sidor (+ ev kursintyg) inom 3 månader efter det att medel från fonden använts. Längre aktiviteter kan redovisas terminsvis.

Bifoga också en enkel kostnadssammanställning med kvitton för styrka dina kostnader.

När du blivit beviljat medel så kommer fonden kontakta dig och efterfråga hur medlen ska betalas ut – via kostnadsställe vid arbetsplatsen och / eller till privat bankkonto. Utbetalning sker helst bara en gång per ansökan. Beviljas medel för forskningstid vill fonden helst betala via  arbetsgivaren eller som skattefritt stipendium direkt till dig.

Se ett stipendium som ett bidrag – täcker inte säkert allt. Men om stora oväntade extrautgifter – fråga via mail – kan ibland beviljas.

Om det du fått/sökt medel för inte blev av eller blev billigare än planerat – maila fonden och berätta varför – samt betala åter till bankgiro 902-0025.

PUL / GDPR

En ansökan till fonden innebär också att du godkänner att fonden får hantera dina personuppgifter enligt PUL / GDPR. Personuppgifterna hanteras i ett dataregister över ansökningar, endast öppet för fondens styrelse. För att ytterligare skydda dina personuppgifter önskar fonden INTE fullständiga person- eller bankkontonummer i ansökan. Vi lämnar inte personuppgifter vidare till andra organisationer eller personer. Styrelsen är personuppgiftsansvarig och dina uppgifter sparas elektroniskt i 2 år. Om du vill radera dina personuppgifter tidigare, eller få ett utdrag av de uppgifter vi registrerat – kontakta styrelsen på styrelse@jamtlandscancerfond.se .

Instruktioner och tips vid ansökan

Vid flera sökande från en arbetsplats – gör endast en ansökan men lägg in dina medsökande i web formuläret.  Om du söker medel till en hel arbetsplats så ange en person som är ansvarig tillsammans med närmsta chef. Vi rekommenderar att du  använder webbläsaren Google Chrome när du gör din ansökan. Internet Explorer inom Region Jämtland-Härjedalens brand(väggar) rekommenderas INTE.

Syfte:

Det är viktigt att du kan motivera varför det du söker för blir bra för vården och patienterna samt om du är beredd att sprida dina nya kunskaper.

Om du söker för en kongress/kurs, ange varför just du/ni ska åka. Är det en årlig aktivitet? Finns det en långsiktig plan på arbetsplatsen så att flera personer turas om att åka på viktiga kurser och kongresser. Om du ska presentera egna forskningsresultat så beskriv vad det gäller– poster, föredrag, nya resultat?

Bifoga kurs- eller kongressprogram som bilaga. Även om ni ska åka på ett studiebesök så är ett program för besöket obligatoriskt.

Om du söker medel för forskning ska forskarplan och yttrande från handledare bifogas. Ange om du är doktorand och vilka andra forskningsmedel du har sökt eller redan har tillgång till.

Kostnader:

Om kurs – och konferensavgift etc. betalas via arbetsgivaren så kan momsen oftast skrivas av- ange i så fall beloppet exkl. moms.  Tänk på att det ofta är billigare att anmäla sig lång tid i förväg.

För resa och boende är det oftast billigare att boka själv via nätresebyrå – trots moms. Begär då utbetalning till ditt eget konto. Fonden är icke bunden av RegionJH:s  avtal eller upphandling. Dina uppgivna kostnader kan bli jämförda mot billigare alternativ – men med god motivering kan t.ex. dyrare med snabbare resa beviljas. Undvik konferenshotell, oftast billigare något kvarter bort.

Yttrande från närmsta chef:

Närmsta chef ska styrka att din ansökan är rimlig utifrån patienterna och verksamhetens behov på din arbetsplats. Samt intyga att du kan få ledigt för sökt kurs/utbildning/forskning. Om ni är flera sökanden från samma arbetsplats ska chefen prioritera och rangordna de som söker.

Fonden tilläggsfinansierar gärna aktiviteter (kurser, kongresser) som arbetsgivaren bedömer vara av värde men som man inte har tillräckliga medel för att täcka hela kostnaden. T.ex. arbetsgivaren står för kursavgift, fonden för resa och boende.