Kvalitetssäkra omvårdnaden av hematologiskt sjuka

By 19 september, 2018 No Comments

Inom den hematologiska omvårdnaden möter sjuksköterskan patienter i olika behandlingsskeden som spänner från intensiv botande behandling till palliativ behandling och vård i livets slutskede. Såväl sjukdomen som dess behandling kan ge upphov till ett flertal komplexa omvårdnadssituationer där sjuksköterskan måste uppmärksamma både fysiska, psykiska, sociala och emotionella behov. De behandlingar som patienten genomgår är många gånger avancerade och både den medicinska vården och omvårdnadsbehovet är stort.

Cancerfonden har bidragit till att vi fått utbildning inom en mängd relevanta områden som kommer den blodsjuke patienten och dennes närstående till nytta. Genom ökad kunskap kan vi erbjuda patienter och dess närstående ett än mer professionellt bemötande och omhändertagande under en svår period i deras liv. Kunskap hos personalen är ett sätt att kvalitetssäkra vården av hematologiskt sjuka i vårt län.